شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

تعداد بازدید:۳۴۹۵

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت عبارتند از:

آقای دکتر بهزاد گرمابی      دکترای تخصصی علوم اعصاب
آقای دکتر سید شاهرخ آقایان  متخصص روانپزشکی
آقای دکتر احمد خسروی  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
آقای دکتر سید محمد میررضایی متخصص پزشکی اجتماعی
آقای دکترمحمد حسن امامیان دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
آقای دکتر مهدی خاکساری  دکترای تخصصی فیزیولوژی
آقای دکتر علی دادگری دکترای تخصصی پرستاری
خانم دکتر فریده صادقیان  دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

                

کلید واژه ها: شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲