شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

تعداد بازدید:۳۲۷۶

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت عبارتند از:

1- آقای دکتر محمد حسن امامیان                   دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

2- آقای دکتر سید شاهرخ آقایان                     متخصص روانپزشکی

3- آقای دکتر احمد خسروی                          دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

4- آقای دکتر سید محمد میررضایی                 متخصص پزشکی اجتماعی

5- آقای دکتر بهزاد گرمابی                          دکترای تخصصی علوم اعصاب

6- آقای دکتر مهدی خاکساری                       دکترای تخصصی فیزیولوژی

7- آقای دکتر علی دادگری                           دکترای تخصصی پرستاری

8- خانم دکتر فریده صادقیان                        دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸