شورای تحقیقات نظام سلامت (HSR)

تعداد بازدید:۵۸۲۰

از آنجا که برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات و مسائل اجرائی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب می باشد و با توجه به اینکه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی (Health System Research) به عنوان یک شاخه از پژوهش های نوین، شناخته شده است. 

بر این اساس و در راستای نامه شماره ۹۲۱۲/پ مورخ ۱۳۷۸/۹/۸ و نامه شماره ۴۰۰/۳/پ۸۵/ص مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۶ معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک‌افضلی و همچنین نامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع جناب آقای دکتر محمد واسعی، شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR) به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش از سال ۱۳۸۲ در این دانشگاه تشکیل گردید.

اعضای این شورا، همان اعضای هیات رئیسه دانشگاه می باشند و طرحهای HSR بعد از انجام بررسیهای اولیه، در یکی از جلسات هیات رئیسه دانشگاه، مطرح و به تصویب می رسند. این طرحها سپس برای اخذ کد اخلاق به شورای اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه ارجاع خواهند شد. 

کلید واژه ها: شورای تحقیقات نظام سلامت HSR هیات رئیسه دانشگاه

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲