لیست کتابهای تصویب شده در شورای انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۲۱۲۶

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان

تاریخ تصویب

۱

معاینه فیزیکی نوزادان

خانم بلبل حقیقی

۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۲

اسید و باز

خانم دکتر عامریان – آقای دکتر سهرابی

۱۳۹۳/۰۸/۱۱

۳

ایمنی در سبکه های توزیع برق

آقای فریبرز امیدی

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۴

دستگاه تنفس بر اساس سیستم نوین آموزشی

آقای دکتر غراوی

۱۳۹۳/۱۰/۰۷

۵

راهنمای طراحی و بهره برداری از فاضلاب

آقای دکتر رودباری

۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۶

مدیریت شیرابه ها در محل دفن پسماند

آقای دکتر رودباری

۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۷

اینترنت برای دانشجویان علوم پزشکی

آقای دهقانی-آقای خزاعی

۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۸

عفاف در پس پرده

خانم بلبل حقیقی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳

۹

زایمان تروماتیک

خانم عبدالله پور

۱۳۹۵/۰۱/۲۳

 
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۶