برنامه استراتژیک معاونت

تعداد بازدید:۹۹۰

رسالت (Mission)

معاونت پژوهشی ما مصمم هستیم در راستای سیاست های پژوهشی کشور، با توسعه و تسهیل پژوهش و بکارگیری تمامی منابع موجود داخل و خارج از کشور، از طریق تولید دانش و ثروت و خلق فناوریهای نوین، بومی و نوپیشه ساز در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسانها بکوشیم.

 

          چشم انداز(Vision)

معاونت پژوهشی قرارگیری در شبکه پژوهشی دانشگاههای بین المللی و نسل سوم ارزش ها

 

         ارزش ها (Values )

             ۱- حفظ ارزشهای اسلامی-انسانی و اخلاقی در پژوهش

            ۲- توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در بکارگیری نتایج

            ۳- ارج نهادن به جایگاه والای تحقیق و محققین

            ۴- تحقیق بر اساس نیازهای جامعه جهانی و اولویتهای پژوهش اهداف

 

         اهداف(Goals)

           ۱- ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان

          ۲- افزایش تولید و ترجمان دانش در حوزه سلامت

          ۳- جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

          ۴- تسهیل پژوهش و فرآیندهای مرتبط

          ۵- توسعه همکاریهای ملی و بین المللی

کلید واژه ها: اهداف چشم انداز ارزش رسالت برنامه استراتژیک

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۴۰۲