برنامه استراتژیک معاونت

تعداد بازدید:۷۶۶

رسالت )Mission(

معاونت پژوهشی ما مصمم هستیم در راستای سیاست های پژوهشی کشور، با توسعه و تسهیل پژوهش و بکارگیری تمامی منابع موجود داخل و خارج از کشور، از طریق تولید دانش و ثروت و خلق فناوریهای نوین، بومی و نوپیشه ساز در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسانها بکوشیم.

چشم انداز(Vision)

معاونت پژوهشی قرارگیری در شبکه پژوهشی دانشگاههای بین المللی و نسل سوم ارزش ها

ارزش ها (Values )

1- حفظ ارزشهای اسلامی-انسانی و اخلاقی در پژوهش

2- توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در بکارگیری نتایج

3- ارج نهادن به جایگاه والای تحقیق و محققین

4- تحقیق بر اساس نیازهای جامعه جهانی و اولویتهای پژوهش اهداف

 اهداف(Goals)

1- ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان

2- افزایش تولید و ترجمان دانش در حوزه سلامت

3- جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

4- تسهیل پژوهش و فرآیندهای مرتبط

5- توسعه همکاریهای ملی و بین المللی

کلید واژه ها: اهداف چشم انداز ارزش رسالت برنامه استراتژیک

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹