مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۶۸۰
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه های پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی

آنه محمد یاپنگ غراوی

مدرک و رشته تحصیلی

دکتری تخصصی آناتومی

پست سازمانی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهشی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آدرس پست الکترونیک

gharravi@shmu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶