آزمایشگاه جامع تحقیقات

تعداد بازدید:۴۸۶۴

به دنبال موافقت معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مراحل اجرایی مورد نیاز انجام شد.

طی سال ۱۳۹۵ محل مناسب به متراژ حدود  ۷۰۰ متر در دانشکده پزشکی مشخص شد و عملیات تجمیع تجهیزات موجود و سیاستگذاری چگونه استفاده از این آزمایشگاه برای محققان داخل و خارج دانشگاه انجام شد. و همزمان تفکیک اتاقها، سکوبندی و آماده سازی فضاها نیز انجام گرفت.

.با اقدامات صورت گرفته فضای خوبی برای امور پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی به خصوص برای رشته های جدید مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مهندسی بافت و مطالعات اعتیاد فراهم شده است. با این وجود هنوز تجهیزات دیگری لازم به خریداری و نصب است. 

طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در محل دیگری به مساحت حدود ۶۰ متر حیوانخانه نیز با تجهیزات مورد نیاز راه اندازی و مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفت.

 

برای دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات آزمایشگاه جامع تحقیقات به آدرس shmu.ac.ir/rlab مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۱