مراکز تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات کاربردی و در راستای خدمات رسانی به پ‍ژوهشگران، اقدام به ایجاد مراکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف پزشکی و سلامت نموده است.