مجلات دانشگاه

تعداد بازدید:۳۶۲۷

 

مجله دانش و تندرستی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمی، پژوهشیانجام شده به سایر همکاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. مجله دانش و تندرستی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه و اصل مقالات آن در بانک های اطلاعاتی  www.indexcopernicus.com،www.irandoc.ac.ir، www.sid.ir،DOAJ.ORG، 

www.iranmedex.com و www.magiran.com وwww.isc.gov.ir نمایه می شود. این مجله، صرفاً یک مجله علمی است و منحصراً مقالات علوم پزشکی را (در هر زمینه) چاپ می‌نماید.

مقالات قابل پذیرش به ترتیب اولویت شامل: مقالات مروری (Systematic Review, Meta Analyze) ، مقالات اصیل پژوهشی مربوط به مطالعات کوهورت، مداخله‌ای، کارآزمایی بالینی، تجربی، مقالات تحلیلی، اپیدمیولوژیک، مقالات توصیفی، گزارش موردی( Case Report(و مطالعات کیفی و گزارش مختصر می‌باشد

 

 The International Journal of Health Studies

The International Journal of Health Studies (The Official Journal of Shahroud University of Medical Sciences) intends to publish an open-access, online-only issue on health studies. It is a peer-reviewed, scientific publication that welcomes the submission of original, previously unpublished manuscripts directed to both clinical and basic sciences studies.

The International Journal of Health Studies publishes Original Articles, Brief Reports, Perspectives, Editorials and Correspondence. Manuscripts are accepted with the understanding that they have not been and will not be published elsewhere substantially in any format.

IJHS is accredited as a Scientific Research Journal by the Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran (Medical Journals Commission).

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶