مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۹۷۷

وظایف و مسئولیت ها:

۱- تسهیل امر پژوهش برای اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه

۲- توانمندسازی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه در جهت انجام پژوهش

۳- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه

۴- پرداخت حق تالیف مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه

۵- توانمندسازی کارکنان در جهت انجام تحقیقات هدفمند و مرتبط با فعالیتهای آنان

۶- حمایت از انجام تحقیقات و محققین محترم

۷- هماهنگی امور پژوهشی دانشگاه با برنامه های وزارت متبوع

۸- نظارت بر انجام امور پژوهشی در دانشگاه و توسعه آن از جهات کمی و کیفی

۹- هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸