لیست سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تعداد بازدید:۵۰۷

 

نام دانشگاه آدرس سایت
دانشکده علوم پزشکی آبادان https://ma.abadanums.ac.ir/Portal/Home
دانشگاه علوم پزشکی اراک https://arakmu.ac.ir/vcr/fa
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://research.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه https://research.arums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسفراین http://edu.esfrums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://research.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی البرز https://research.abzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز http://vchresearch.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران https://vcr.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر http://education.irshums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://research.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل https://research.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بم https://vcresearch.mubam.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی بهبهان http://farhangi.behums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر http://rs.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://rsh.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://researchvice.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه http://edu-res.thums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی تربت جام http://www.trjums.ac.ir/v-research/fa
دانشگاه علوم پزشکی تهران http://vcr.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://pazhuheshi.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/index.aspx
دانشگاه علوم پزشکی دزفول https://edu.dums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان https://vcrt.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل http://research.zbmu.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://research.zaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ساوه https://research.savehums.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان https://rtvc.semums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی سیرجان http://www.sirums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://shmu.ac.ir/research/fa
دانشکده علوم پزشکی شوشتر http://research.shoushtarums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد https://research.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی https://remsp.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://research.sums.ac.ir/fa/index.html
دانشگاه علوم پزشکی فسا http://research.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین https://vcr.qums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی قم https://res.muq.ac.ir/index.aspx
دانشگاه علوم پزشکی کاشان https://research.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://research1.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://vresearch.kmu.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه https://vc-research.kums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی گراش https://edu.gerums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=12
دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://res.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir/research
دانشکده علوم پزشکی لارستان http://edu.larums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://research.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://pajooheshi.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مراغه https://amozeshi.mrgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://v-research.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://v-research.nums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان http://resv.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان http://research.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://research.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد https://research.ssu.ac.ir
آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۲