اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم درخشانامور عمومی119-
-آقای میرحسینیامور عمومی124-
-آقای کلاته هائی و خانم قرائیامور عمومی125-
-آقای آج قلیتربیت بدنی505-
-خانم نوروزیآزمایشگاه516-
-خانم فضلیآزمایشگاه540-
-دکتر کرامتگروه بهداشت باروری515-
-خانم دکتر متقیگروه بهداشت باروری515-
-خانم سلطانیگروه بهداشت باروری52432392661
-دفتر مشاورهسایر123-
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹