اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-آقای عاشوریانمعاونت دانشجویی و فرهنگی131-
-آقای حسنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی440-
-شورای انضباطیمعاونت دانشجویی و فرهنگی208-
-دفتر معاونت آموزشیمعاونت آموزشی215-
-خانم مهدویانمعاونت آموزشی232-
-دکتر خاکساریمعاونت آموزشی543-
-خانم ملکیمعاونت آموزشی544-
-خانم عامریانمعاونت آموزشی538-
-خانم عبداللهیانمعاونت آموزشی538-
-خانم بخش عربمعاونت آموزشی539-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰