اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم زروج حسینیمعاونت آموزشی52532393962
-خانم یوسفی و خانم مسعودیمعاونت آموزشی537-
-خانم مهدویمعاونت آموزشی541-
-آقای صفری و خانم ابراهیمیمعاونت آموزشی520-
-خانم لشکری و خانم عامریمعاونت آموزشی522-
-خانم طاهریمعاونت آموزشی-32395005
-خانم پیشدادیان و خانم میریمعاونت آموزشی52132390950
-دکتر خسرویگروه اپیدمیولوژی682-
-دفتر سرپرست دانشکدهدانشکده پرستاری65132393811
-خانم شعبانیدانشکده پرستاری652-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹