اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم پورحیدریدانشکده پرستاری212-
-خانم عجم اکرامی / خانم رضاییدانشکده پرستاری236-
-خانم بیرجندیدانشکده پرستاری549-
-خانم بلبل حقیقی و خانم دلوریاندانشکده پرستاری317-
-خانم عامریدانشکده پرستاری233-
-خانم خدابخشیاندانشکده پرستاری319-
-خانم دکتر تقویدانشکده پرستاری319-
-خانم پورحیدری و خانم کیانیدانشکده پرستاری314-
-آقای بازقلعه و آقای اشرفیدانشکده پرستاری320-
-آقای خطیبی و آقای دادگریدانشکده پرستاری308-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹