اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-آقای عباسیدانشکده پرستاری305-
-روابط عمومیحوزه ریاست306-
-آقای خطیبی و آقای دادگریدانشکده پرستاری308-
-آبدارخانهحوزه ریاست309-
-دفتر حراستحوزه ریاست310-
-خانم غلامیحوزه ریاست312-
-دکتر یعقوبیامور بین الملل312-
-بازرسیحوزه ریاست313-
-خانم پورحیدری و خانم کیانیدانشکده پرستاری314-
-تاسیساتسایر315-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹