اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم آتش سخن و خانم حمیدزادهدانشکده پرستاری112-
-خانم ملیحه عامریاندانشکده پرستاری681-
-خانم سعیدنیادانشکده پرستاری526-
-خانم رضاییدانشکده پرستاری233-
-آبدارخانه پرستاریدانشکده پرستاری238-
-دفتر سرپرست دانشکدهدانشکده پزشکی530-
-آقای دکتر سهرابیدانشکده پزشکی532-
-آقای دکتر رحیمیدانشکده پزشکی517-
-آقای دکتر گلاب پوردانشکده پزشکی533-
-خانم دکتر سعیدنیادانشکده پزشکی526-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹