اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم دکتر سعیدنیادانشکده پزشکی526-
-خانم داوردوست و خانم خداییدانشکده پزشکی534-
-اعضای هیآت علمی دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی531-
-دکتر آتشیدانشکده پیراپزشکی658-
-دکتر مسکنیدانشکده پیراپزشکی653-
-دکتر جعفری ثانیدانشکده پیراپزشکی653-
-دکتر تولیدانشکده پیراپزشکی653-
-خانم دکتر عسگریان و خانم دکتر عجمیدانشکده پیراپزشکی528-
-خانم کمیاب و خانم اصغریدانشکده پیراپزشکی658-
-خانم یگانهحوزه ریاست300-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹