معرفی مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

معرفی مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 نام و نام خانوادگی:

 علی اکبر رودباری

 مدرک و رشته تحصیلی:

  دکتری مهندسی بهداشت محیط

 مرتبه علمی:

 دانشیار

تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۴۴۹۹
محل کار: دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
زمینه اختصاصی تحقیقاتی مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی و بیمارستانی
رزومه تخصصی در زمینه مدیریت پسماند CV