اعضای محترم شورای کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشکده پیراپزشکی)

تعداد بازدید:۸۱۵

دانشکده

نام و نام خانوادگی

استاد/دانشجو

رتبه علمی/رشته تحصیلی

پیراپزشکی

دکتر امیر آتشی

هیات علمی

استادیار

دکتر محمدتقی رحیمی

هیات علمی

استادیار

دکترمحمدحسین ابراهیمی

سرپرست کمیته تحقیقات

دانشیار

آقای مهرداد ابراهیمی

دبیر کل (دانشجو)

پزشکی

خانم مینا معین­زاده

دبیر دانشکده (دانشجو)

پیراپزشکی

آقای سجاد گردابی

دانشجو

پیراپزشکی

آقای سیدعلی میرغفوری

دانشجو

پیراپزشکی

خانم فاطمه نجاری

دانشجو

پیراپزشکی

 
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷