فرایندهای امور آموزشی

 

نام فرایند

     

انتقالی به سایر دانشگاهها

      

انتقالی از سایر دانشگاهها

   

ثبت نام