کارشناسان آموزش و ثبت نام

 

خانم میترا طاهری

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت: کارشناس امور آموزشی

شماره اتاق: 425

شماره تلفن مستقیم: 32395005

تمام رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم عفت عامریون

 

 رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس مسئول امور آموزشی

شماره اتاق: 410

شماره تلفن داخلی: 538

رشته های:

 پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)، پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم آزاده بخش عرب

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت: کارشناس امور آموزشی

شماره اتاق: 412

شماره تلفن داخلی: 539

رشته های:

مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی،تکنولوژی پرتو شناسی، بهداشت دهان