آمادگی بیماران پاراکلینیک ها

تعداد بازدید:۳۵۲۷

آمادگی قبل از  کلونوسکوپی  اینجا

 

آمادگی قبل از  آندوسکوپی اینجا

 

آمادگی قبل از اسکن کلیه DMSA    اینجا

 

آمادگی قبل از اسکن استخوان BONE  اینجا

 

آمادگی قبل از نوار عصب و عضله اینجا

 

آمادگی قبل از اسکن تیروئید  اینجا

 

آمادگی اسکن قلب با تست ورزش  اینجا

 

آمادگی سنجش تراکم استخوان   اینجا

 

آمادگی قبل از ماموگرافی   اینجا

 

آمادگی قبل ازاسکن کلیه DTPA   اینجا