معرفی مدیران بیمارستان

تعداد بازدید:۷۹۸۲

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان: دکتر محمد یحیایی   

سوابق اجرایی:

_مدیر اداری و مالی ،مدیر بیمارستان امام حسین(ع) ۱۳۷۸-۱۳۸۸

_معاون توسعه مدیریت و منالبع دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۴

_مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه۱۳۹۵-۱۳۹۸

 


 

معاون آموزشی، پژوهشی بیمارستان : دکتر مریم عباس زاده

متخصص طب اورژانس

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 


معاون درمان بیمارستان : دکتر حمید نام آور

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

 


مدیر خدمات پرستاری: سرکار خانم لیلا دادور

کارشناس ارشد مدیرت منابع انسانی، کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی: سرپرستار،  سوپروایزر آموزشی

همکاری در تالیف کتاب شرح وظایف پرستاری از انتشارات وزارت بهداشت

همکاری در چاپ مقالات علمی در مجلات با نمایه علمی، پژوهشی و ISI

 


مدیر امور مالی : سید محمد رضا نقیبی

 

 

 


 مدیر بهداشت عمومی : مهندس ابراهیم عباسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی: کارشناس بهداشت محیط میامی و کلاته های غربی و شرقی

_سرپرست مرکز بهداشتی درمانی میامی

_مدیر خدمات و پشتیبانی بیمارستان امام حسین (ع)

_مسئول فیزیکی بهداشت بیمارستان امام حسین (ع) 85 تا 92

_مدیر بهداشت عمومی بیمارستان

_سرپرست اداره پشتیبان و امور حرفه ای بیمارستان

- سرپرست مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه (هم اکنون)


 

مدیردفترخدمات پشتیبانی : مهندس محمد رضا علیپوری

_سوابق تحصیلی: کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

_سوابق اجرایی:مسئول روابط عمومی بیمارستان

_مسئول کمیته رفاهی بیمارستان

_مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان

مشاور تغذیه ورژیم درمانی


مدیربهبود کیفیت و ایمنی بیمار : سرکار خانم مریم رضایی

سوابق تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی:  ۲۱سال سابقه سرپرستاری در بخش های ویژه

 


مدیر روابط عمومی: محمدرضا دباغان