معرفی مدیران بیمارستان

تعداد بازدید:۴۷۶۵

معاون توسعه بیمارستان: جناب آقای دکتر محمد یحیایی   

سوابق اجرایی:

  • مدیر اداری و مالی ،مدیر بیمارستان امام حسین(ع) ۱۳۷۸-۱۳۸۸
  • معاون توسعه مدیریت و منالبع دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۴
  • مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه۱۳۹۵-۱۳۹۸

 

 


 

معاون درمان بیمارستان : جناب آقای دکتر آرش صید آبادی

متخصص طب اورژانس

 

 

 


معاون آموزش بیمارستان : جناب آقای دکتر پور حسینی

 

 

 

 

 


مدیر دفتر پرستاری : سرکار خا نم معصومه رحیمی

-فارغ التحصیل کارشناس ارشد پرستاری از دانشگاه جندی شاپور اهواز
-سابقه تدریس دروس بالینی و تئوری در دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در گروههای پرستاری،مامایی،اتاق عمل،هوشبری،فوریتهای پزشکی
-ارزیاب کشوری اعتباربخشی
-مولف ۳ کتاب در رشته پرستاری،یک مقاله در مجله پزشکی،

پنج طرح پژوهشی،دو پوستر برگزیده در جشنواره حاکمیت بالینی

 


مدیر امور مالی : سید محمد رضا نقیبی

 

 

 

 


 مدیر بهداشت عمومی : جناب آقای مهندس ابراهیم عباسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی: کارشناس بهداشت محیط میامی و کلاته های غربی و شرقی

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی میامی

مدیر خدمات و پشتیبانی بیمارستان امام حسین (ع)

مسئول فیزیکی بهداشت بیمارستان امام حسین (ع) 85 تا 92

مدیر بهداشت عمومی بیمارستان

سرپرست اداره پشتیبان و امور حرفه ای بیمارستان


 

مدیردفترخدمات پشتیبانی : جناب آقای مهندس محمد رضا علیپوری

سوابق تحصیلی: کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

سوابق اجرایی:مسئول روابط عمومی بیمارستان

مسئول کمیته رفاهی بیمارستان

مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان

مشاور تغذیه ورژیم درمانی


رئیس اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار: 

جناب آقای هادی حبیبی