آرشیو اخبار

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ادامه مطلب
تقدیر تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت از مستند سازی و اجرای استاندارهای اعتبار بخشی دانشگاه
تقدیر تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت از مستند سازی و اجرای استاندارهای اعتبار بخشی دانشگاه

تقدیر تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت از مستند سازی و اجرای استاندارهای اعتبار بخشی دانشگاه

تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستند سازی و اجرای استاندارهای اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را عالی توصیف کردند.

ادامه مطلب