اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد

۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۶ ۱۱
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روستای زمان آباد