کار دانشجویی

  • کار دانشجویی

کار دانشجویی یکی دیگر از فعالیتهای اداره رفاه میباشد که بیشتر به دانشجویان نیازمند ساکن خوابگاه و دانشکده ها تعلق میگیرد . دانشجویان ۷۰ ساعت در هر ماه
می بایست فعالیت داشته باشند .


لینک دانلود فایل