بیمه حوادث دانشجویان

 

  • کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرارمیگیرند.