پرسنل اداره تغذیه

معرفی پرسنل اداره تغذیه

نام و نام خانوادگی: عباس رحمن زاده

سمت: مسئول سلف سرویس

 تلفن : 02332395054 داخلی 645

نام و نام خانوادگی: معصومه مدنی تنکابنی

سمت: کارشناس تغذیه

 تلفن : 02332395054 داخلی 645

معرفی پرسنل اداره تغذیه

نام و نام خانوادگی: مصطفی سعدی

سمت: مسئول اتوماسیون

تلفن داخلی: 32395054 داخلی 239

نام و نام خانوادگی: سعید یحیایی

سمت: مسئول  انبار سلف

تلفن داخلی: 32395054 داخلی 645