مدیریت تربیت بدنی

 

گسترش تربیت بدنی در دانشگاه می‌تواند در پیشگیری از بروز بیماری‌های جسمی، روحی، کجروی‌های اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی موثر واقع شود.
 

این ضروریات ایجاب می‌نماید تا از طرق مختلف اقداماتی در زمینه رواج فعالیت‌های جسمانی در میان اقشار جامعه صورت گیرد. در این بین دانشجویان و دانشگاهیان کشور علاوه بر کمیت قابل توجه، از جهت کیفی نیز دارای منزلی خاص در جامعه بوده و تامین سلامتی و پر بار کردن اوقات فراغت آنان بسیار با اهمیت است.

از این رو تعمیم و گسترش ورزش در میان دانشجویان و دانشگاهیان ضرورت قطعی دارد و لازم است که دانشجو به عنوان فرد پویا، فکور، متخصص و سازنده فردای کشور به موازات آموزش و تحقیق از طریق فعالیت‌های بدنی ابعاد وجودی خویش را شکوفا سازد.

هدف نهایی تربیت بدنی همگانی کردن ورزش در بین دانشگاهیان به منظور ایجاد زمینه مساعد جهت رشد و توسعه ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان است.