مدیر دانشجویی

 

مهین صالحیان 

مدیر امور دانشجویی              

تحصیلات                 : کارشناس ارشد مدیریت

 شماره تماس         : 32394154-023

 

شرح وظایف:

۱.برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

۲. اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

۳.نظارت بر نحوه پرداخت وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی ، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.

۴. نظارت بر اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

۵.نظارت بر انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

۶. نظارت و پیگیری انعقاد قراردادهای بیمه حوادث دانشجویان.

۷. نظارت و برنامه ریزی جهت پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

۸. تایید معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

۹. نظارت بر انجام امور مربوط به تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاههای دانشجویی.

10- نظارت برانجام امور مربوط به کار دانشجویی دانشجویان متقاضی

۱1. تایید و نظارت بر تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

۱2. پیگیری انجام مراحل اولیه مربوط به قرار داد سلف سرویس دانشجویی.

۱3. بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

۱4. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

۱5. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس های دانشجویی.

۱6. استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان