انواع تنبیهات

به منظور استناد وتطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده7 آئین نامه به صــورت زیــرتفکیک می شوند:  

الف:  تنبیهاتی که با حکم شورا های انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:
1- اخطار شفاهی
2-تذکرکتبی بدون در پرونده دانشجو
3-اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
4-تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو
5-توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
6-دادن نمره 25/0 در دروس مربوط به تخلف
7-محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام ، خوابگاه و غیره 
8-دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ضرر وزیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد 0 
9-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات 
10-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات
11-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات 
12-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

ب: تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود: 
 13- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات
14- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات 
15- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات
16- منع موقت از تحصیل به مدت جهار نیمسال با احتساب سنوات
17- تغییر محل تحصیل دانشجو ( همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )
18- تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه 
19- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
20- اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاههااز 1 تا 3 سال