معرفی سرپرست اداره مشاوره

الهه گرزین 

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

شماره تماس :

 

فعالیت های تخصصی اداره مشاوره

۱ - ارائه مشاوره در زمینه مسائل و مشکلات روان شناختی، رفتاری، آموزشی و....به صورت فردی

۲ - تهیه، تکثیر و توزیع جزوات آموزشی، بروشور و پمفلت در موضوعات مختلف روان شناختی

۳ - انجام تستهای روان شناسی

۴ - اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود( GHQ )

۵ - ارجاع دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط بامشکل دانشجو

۶ - شناسایی منابع اجتماعی و رفاهی برای کمک به حل مشکلات دانشجویان

۷ - تدریس درس مهارتهای زندگی

۸ - فراهم آوردن امکان جهت امانت دادن کتاب از کتابخانه تخصصی این مرکز به مراجعین

۹ - ارائه خدمات مددکاری شامل

  • بررسی علل افت تحصیلی و حمایت های آموزشی
  • پیگیری موارد اورژانسی روانپزشکی