انواع تخلفات

انواع تخلف و جرائم مربوط به دانشجویان مطابق آئین نامه و شیوه نامه انضباطی

عناوین بخش الف  رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان

ردیف

                                                                  عنوان

   

1

1/الف  -  تهدید ، تطمیع ، توهین ، فحاشی ، هتاکی ، افترا

2

2/الف -  ضرب و جرح

3

3/الف -  جعل و تزویر

 

1/3/ الف -  جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه

 

2/3/الف -  جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه

 

3/3/الف -  ارائه اسناد جعلی به دانشگاه

 

4/3/الف -  جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن ( اعم از مکتوب یا نرم افزاری )

 

5/3/الف -  جعل عنوان

4

4/الف -  سرقت

 

1/4/الف -  سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه

 

2/4/الف -  سرقت اموال دانشگاه

 

3/4/الف -  سرقت و یا خرید ، فروش یا انشای سئوالات یا ورقه امتحانی

 

4/4/الف -  سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها

5

5/الف -  ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس

 

1/5/الف -  اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه 

 

2/5/الف -  اخذ یا دادن رشوه از یا به یکی از دانشجویان

 

3/5/الف -  کلاهبرداری در دانشگاه

 

4/5/الف -  اختلاس

 

5/5/الف -  فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن

6

6/الف -   نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و استفاده از سلاح

 

1/6/الف-  نگهداری ، حمل ، خرید و فروش

 

2/6/الف  تهدید یا استفاده از سلاح

7

7/الف  قتل

 

1/7/الف  ارتکاب قتل

 

2/7/الف  مباشرت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد

 

3/7/الف  قتل غیر عمد یا مشارکت در آن

 

عناوین بخش ب : رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

ردیف

                                                                  عنوان

1

                                                1/ب    تقلب در امتحان یا تکالیف مربوطه

2

2/ب    فرستادن شخص دیگری بجای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان

 

1/2/ب -  فرستادن دیگری به جای خود در امتحان

 

2/2/ب -   شرکت به جای دیگری در امتحان

 

3/2/ب -  فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس

3

3/ب -  ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای  برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود

 

1/3/ب -  اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه

 

2/3/ب  - اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه

 

3/3/ب -  عدم رعایت مقررات دانشگاه

 

4/3/ب -  عدم رعایت مقررات خوابگاه

 

5/3/ب -  دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق

4

4/ب -  ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

 

1/4/ب -  ایراد خسارت به اموال عمومی یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی

 

2/4/ب -  ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانتداری از اموال شخصی

 

                  

                                عناوین بخش ج : رسیدگی به تعرضات دینی  تخلفات سیاسی و یا امنیتی

ردیف

                                                                  عنوان

1

1/ج -  دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب  یا مفسد یا افراد وابسته به آنها

2

2/ج -  عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

 

1/2/ج -  عضویت یا هواداری از گروههای غیر قانونی منحله( گروههایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد )

 

2/2/ج -  انجام اعمالی که به نفع گروههای غیر قانونی باشد

3

3/ج -  فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها یا مکاتب الحادی و غیر قانونی

5

4/ج -  توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی بر خلاف نظام جمهوری اسلامی (مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به به حجاب ، فحاشی ، شعار نویسی ، پخش اعلامیه و نظایرآن)

6

5/ج -  ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

 

 

عناوین بخش د :   رسیدگی به تخلفات اخلاقی

ردیف

                                                                  عنوان

1

1/د  استعمال مواد اعتیاد آور( مخدر ، توهم زا ، نیروزا ، روان گردان و ... ) یا شرب خمر یا قمار یا  مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد

 

1/1/د  استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط

 

2/1/د  استفاده از مواد اعتیاد آور

 

3/1/د  اعتیاد به مواد اعتیاد آور

 

4/1/د -  نگهداری ، خرید و فروش یا توزیع مواد اعتیاد آور

 

5/1/د  تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد اعتیاد آور

 

6/1/د  استفاده از مشروبات الکلی

 

7/1/د  نگهداری ، خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی 

 

8/1/د  تشکیل یا مشارکت درجلسه یا جلسات برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت از دیگران برای شرکت درآن

 

9/1/د  ارتکاب قمار ، تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداری آلات و وسایل قمار 

2

2/د  استفاده از فرآورده های نمایشی ، گوشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله درخرید و فروش یا تکثیر و توزیع اینگونه محصولات 

 

1/2/د  استفاده از فرآورده های نمایشی گوشی ، یا نوشتاری غیر مجاز نظیر : عکس ، نشریات ، فیلم یا  فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

 

2/2/د  خرید و فروش ، تکثیر و توزیع فرآورده های نمایشی ، گوشی ، و نوشتاری غیر مجاز نظیر : عکس ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

 

3/2/د  تخلف رایانه ای و الکترونیکی

3

3/د -  عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر منطبق با شئوون دانشگاه و یا آرایش مبتذل

4

4/د- استفاده از ابزارنمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار   

 

1/4/د  استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز نظیر : عکس ، کتب ، نشریات ، نوار ویدئو ، لوح های  فشرده یا آلات لهو و لعب

 

2/4/د -  ترویج و توزیع یا تکثیر ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز نظیر : عکس ، کتب ، نشریات ،  نوار ویدئو  لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب

5

5/د  عدم رعایت شئونات دانشجویی

 

1/5/د   ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود (مانند : عدم رعایت حقوق دیگران ، پرخاشگری ، ایجاد درگیری و ... )

 

2/5/د عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم

 

3/5/د  ایجاد مزاحمت

6

6/د  داشتن رابطه نامشروع

7

7/د  تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

 

1/7/د  شرکت در جلسه نامشروع

 

2/7/د  تشکیل یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع

8

8/د  انجام عمل منافی عفت ( زناء ، لواط یا ساحقه )