مراحل رسیدگی و صدور احکام

شوراهای انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند.

ضمناً لازم به تذکر است ارتکاب هر تخلف محکومیتی را در پی خواهد داشت و تکرار آن تخلف، می تواند موجب محکومیت بالاتری گردد.

1-بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاصی حقیقی وحقوقی در خصوص دانشجویان دانشگاه (حسب مورد اعلام تخلف یا اعلام جرائم)
2- دریافت و بررسی گزارشات از طریق محققین
3- ارسال دعوتنامه ومصاحبه حضوری از دانشجویانی که علیه آنان گزارش یا اعلام تخلف شده است .
4- رسیدگی مجدد به گزارشها توسط محققین دیگر درصورت لزوم
5- انجام مراحل تکمیلی پرونده جهت ارسال به شورای انضباطی بدوی
6- تشکیل شورای انضباطی بدوی وصدورحکم وابلاغ به دانشجو
7- رسیدگی به اعتراض دانشجو نسبت به حکم صادره (در صورت اعتراض ظرف مهلت قانونی 10 روزاز تاریخ ابلاغ)
8- آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر
9- ابلاغ حکم تجدید نظر(حکم قطعی)

  • دانشجویان عزیز و گرامی : توصیه می شود در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل انضباطی ضمن مراجعه حضوری و مستقیم به دفتر کمیته انضباطی از طریق مساله با افراد غیر مسئول و یا مسئولین غیر ذیربط خودداری نموده و با مسئولین کمیته انضباطی دانشجویان مساله را مطرح نمائید.