مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

محورهای فعالیت :

  • برنامه ریزی جهت گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی در سطح دانشکاه
  • کوشش در جهت تحقق مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه به منظور تثبیت ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی
  • مدیریت و اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی در دانشگاه
  • اجرای سیاست های راهبردی دانشگاه در حوزه مسائل فرهنگی ، هنری و اجتماعی
  • جذب مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگیو حمایت و تشویق پژوهش های فرهنگی دانشجویی
  • حمایت وپشتیبانی از گروه ها ونهادهای دانشجویی فعال در چهارچوب سیاستهای مصوب دانشگاهی
  • مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه
  • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و موسسات و نهادهای فرهنگی
  • جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی در حوزه دانشجویی و فرهنگی