همتایاران سلامت

شرح وظایف همتایاران "سلامت‌روان دانشجویان"

.۱ برقراری رابطه حسنه با دانشجویان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره وارجاع آنها به شعبات ادارات مشاوره مستقر درخوابگاه‌ها و دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۲ .کمک به شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و آسیب دیده و هدایت آنها به کارشناس مربوطه بنا به تشخیص اداره مشاوره و پیگیری وضعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاره

.۳ مشارکت نیمه حرفه‌ای در ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های هدایت و توانبخشی تحصیلی، آموزشی و شغلی

.۴ مشارکت در پایش وضعیت روانشناختی دانشجویان

.۵ مشارکت در تهیه، تدوین و توزیع جزوات اطلاع رسانی

.۶ مشارکت در برگزاری برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی اداره مشاوره دانشجویی

.۷ مشارکت در تشکیل گروه‌های پرورش تفکر خلاق و ایده پردازی

.۸ مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با توانبخشی دانشجویان

۹.ارایه گزارش ماهانه به اداره مشاوره دانشجویی

۱۰ .همکاری و تعامل مستمر با اداره مشاوره دانشجویی