شرح وظایف شورای انضباطی

 

 1- رسیدگی به تخلفات دانشجویان.

2- پیگیری شکایات دانشجویان.

3- پاسخ گویی به استعلامهای استخدامی ادارات و سازمانها و استعلامهای آزمونهای دستیاری، کارشناسی و کارشناسی ارشد.

4- اعلام نظر در خصوص درخواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان

5- ارائه مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان دارای پرونده انضباطی

6- ارائه مجوز  صدور کارت المثنی برای دانشجویان..

7- پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات، شورای صنفی دانشجویان، اداره امور خوابگاهها و ...

8- اعلام نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (در کلیه رشته ها و سهمیه ها)