تسویه حساب و امور فارغ التحصیلی

تسویه حساب و امور فارغ التحصیلی

امور دانشجویی دانشکده می بایستی در زمان فارغ التحصیلی ، وضعیت آموزشی دانش آموختگان را در قالب فرم میزان بدهی به اداره رفاه اعلام نماید. پس از مراجعه دانشجویان به اداره رفاه، بدهی های این افراد با توجه به داشتن تعهد محضری تقسیط و وضعیت بدهی های قبلی در صورت ناپیوسته بودن مقاطع ( موکولی ، متعهد به بازپرداخت) مشخص می گردد.

بعد از مدت یک هفته از انجام امور فارغ التحصیلی ، دانش آموختگان می توانند جهت دریافت نامه استعلام از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در خصوص دریافت مدارک به اداره رفاه مراجعه نمایند.

اخذ مجوزصندوق رفاه دانشجویان متشکل از

۱- مجوز مشروط           ۲- مجوز موکول           

۳- تسویه حساب

  • بدهی معوقه شامل صدورفیش و نظارت بر بدهی های گذشته .
  • رفع نقص پرونده هایی که فارغ التحصیل سالهای قبل هستند اعم از مکاتبه بادانشکده ها و واحدهای ذیربط.
  • ثبت سند تعهد محضری
  • نظارت دقیق بر اخذ و ثبت سند تعهد محضری که شامل ۲۴ آیکون است ، ذخیره شده و سپس اسکن می گردد.