درباره معاونت

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود این افتخار را دارد که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادهای دانشجویان در ترسیم آینده روشن ایران اسلامی سهیم باشد..

این معاونت با تلاش سه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه ، تربیت بدنی و مدیریت اموردانشجویی و نیز مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان و همکاری پرسنل اداری حوزه گامهای تاثیرگذاری را در انجام ماموریت سازمانی دانشگاه دارد..

اهداف کلی این معاونت عبارتند از: نهادینه کردن و بکار گیری ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی ،دینی و انقلابی در دانشگاه مشارکت دادن دانشجویان و کارکنان در فعالیتها و برنامه های فرهنگی ،هنری ،سیاسی و ورزشی و نهادینه کردن آنها