مدیریت امور عمومی

امور عمومی

1- نظارت بر عملکرد واحدهای نقلیه خدمات تکثیر کارگزینی  کارپردازی تاسیسات و شرکت های طرف قرارداد با معاونت

2- نظارت بر حسن انجام کلیه قراردادها (اتوبوسرانی ، سرویس کارمندان ،پانسیون اساتید ،بوفه و...)

3- پیگیری کارهای عمرانی و نظارت بر ابنیه جهت درخواستهای مورد نیاز تعمیرات از دفتر فنی

4- معرفی کارکنان  جهت استفاده از تسهیلات بانکی در صورت درخواست کتبی افراد

5- اقدام در خصوص بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث خودروها معاونت 

6- انجام امور مربوط به پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن 

7- ارجاع کلیه درخواست های خرید تامین اعتبار شده به کارپردازان جهت خرید و نظارت بر حسن انجام کار کارپرداز