رئیس اداره مالی

مراد علی باقری 

رئیس اداره امور مالی 

شماره تماس :