معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

دکتر سید شاهرخ آقایان
دکتری تخصصی روانپزشکی

عضو هیات علمی دانشگاه

 Email:  aghayan@shmu.ac.ir    

 

  تلفن: 32394850-023