معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

دکترمحسن مهرابی
دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی

عضو هیات علمی دانشگاه

   

 

  تلفن: 32394850-023