واحد کارگزینی

 

کارگزینی

1- حضور و غیاب کلیه پرسنل

2- احتساب کارکرد ماهیانه ، اضافه کار و ماموریت پرسنل رسمی ، پیمانی ،تبصره ای  و هئیت علمی و اعلام به معاونت پشتیبانی

3- بررسی و احتساب کلیه مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، پاس های ساعتی و اعلام به معاونت پشتیبانی

4- معرفی پرسنل به کمیسیون پزشکی و پزشک معتمد و صدور کلیه احکام مرخصی استعلاجی در صورت نیاز

5- احتساب کارکرد ماهیانه و اضافه کار پرسنل شرکتی  

6- تنظیم لیست ماموریت پرسنل

7- تنظیم لیست بن جیره غیر نقدی

8-تنظیم لیست لباس پرسنل

9- تنظیم لیست سنوات پرسنل مشمول تبصره 3 و ماده 2

10- اعلام گواهی پایان کار و شروع به کار و تسویه حساب با پرسنل منتقله، بازنشسته و جدیدالاستخدام

11- همکاری جهت تکمیل فرم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی

12- همکاری در تهیه و تنظیم فرم ارزشیابی سالانه کارکنان

1+3- پیگیری کارهای سهام عدالت

14- پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان