مدیریت امور مالی

شرح وظایف:

 - کارشناسی بودجه سال بر اساس نیازها و اعتبارات موجود و ارائه به مدیریت بودجه و برنامه دانشگاه .
 - دریافت اعتبارات مصوب طی ابلاغیه هر سال و تخصیص اعتبار از محل های اعتبار فوق بر اساس درصد ابلاغی هر ماه .
 - هزینه کرد اسناد در قالب فصول ابلاغی 1و2و6 بودجه برابر مقررات و آئین نامه معاملاتی دانشگاهها .
 - ثبت دفاتر روزنامه کل و دفتر اعتبارات و تهیه و تنظیم ترازهای مالی در هر ماه .
 - بستن حسابها در پایان سال و تراز اختتامیه و جذب کلیه اعتبارات در چارچوب قانون تعهد ، تسجیل و تشخیص . - نظارت کامل بر کلیه امور مالی حوزه
 - دسته بندی اسناد و خلاصه گیری آن و تهیه روکش و حواله اسناد و ارسال به ذیحسابی جهت رسیدگی و سپس رفع واخواهی و ارائه به دفترداری و اعتبارات ذیحسابی برابر آئین نامه معاملاتی دانشگاه .
 - نظارت بر درآمدهای غیر اختصاصی حوزه و تطبیق با لیست مغایرت بانکی درآمدها و جذب اعتبار از محل درآمدها و فرم جابجائی اعتبار
 - نظارت و رسیدگی بر امور تدارکات حوزه و نگهداری حسابها کارپردازان و رعایت اصول و قوانین مالی و آئین نامه معاملاتی دانشگاه در معاملات دانشگاه بشرح آئین نامه .