شورای انضباطی

شورای انضباطی دانشگاه برابر مفاد شیوه نامه اجرائی مصوب وزرای محترم علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه اعلام گردیده و بعنوان مرجع رسیدگی و صدور احکام نسبت به شکایات و گزارشات در خصوص تخلفات کلیه دانشجویان از بدو ورود تا فارغالتحصیلی تخصصی میباشد و برابر مقررات آئیننامه انضباطی دانشجویان و دستیاران مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۷۴/۶/۱۴ و مصوبات اصلاحی جلسات ۴۲۹ و۴۳۰ مورخ ۷۷/۷/۲۱ و ۷۷/۸/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوهنامه اجرائی مورخ ۶/۴/۸۸ به شماره ۴۳۳ع/م مصوب وزرای محترم علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در کلیه دانشگاهها انجام وظیفه مینمایند .

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم سازی محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان،حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بینظمی،هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی،از اهداف مهمی محسوب میشود که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است . بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت وتصمیمگیری جزء اصول اساسی وخدشه ناپذیر شوراهای انضباطی تلقی میشود.