مدیریت امور دانشجویی

امور دانشجویى در راستاى اهداف معاونت دانشجویى و فرهنگى مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتى جهت بهینه سازى فضاى زندگى و تامین حداقل نیازهاى اولیه براى تمامى دانشجویان نموده است. ‏تدارک و ارتقاء محیطى سالم جهت افزایش و بهبود فعالیتهاى ذهنى دانشجویان از ماموریت‌هاى اساسى امور دانشجویى مى‌باشد. امور دانشجویى اهداف زیر را برى انجام ماموریت خود انتخاب کرده است:

تدارک و ارتقاء امکاناتى جهت رفع نیازهاى اولیه مانند غذا، بهداشت، ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهاى مختلف، بیمه، براى فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگیریهاى مربوطه

ایجاد تسهیلات لازم جهت برآوردن قسمتى از نیازهاى فرهنگى و علمى بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه و اتاق کامپیوتر  در کلیه خوابگاههاى دانشگاه

تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم‌گیریها و امور جارى از طریق تشکیل شوراهاى صنفى و ارتباط مستقیم با کلیه دانشجویان