بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی