کنفرانس اخلاق حرفه ای

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۸ ۴

کنفرانس اخلاق حرفه ای مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سیدشاهرخ آقایان برگزار شد.

کنفرانس اخلاق حرفه ای
کنفرانس اخلاق حرفه ای