تائیدیه تحصیلی "جهت بکارگیری و استخدام"

 تائیدیه تحصیلی "جهت بکارگیری و استخدام"


         الف: مدارک مورد نیاز جهت صدور تائیدیه تحصیلی "برای بکارگیری و استخدام"

 

  1. دریافت فرم درخواست تائیدیه تحصیلی از مبادی ذیربط
  2. نامه صندوقهای رفاه « پرداخت فیش‌ها باید به روز باشد.»
  3. پایان طرح *

 

*رشته هایی که مازاد از طرح می باشند ارائه پایان طرح الزامی نمی باشد.

 

** تائیدیه تحصیلی فقط یکبار و برای یک مرکز صادر می‌شود و در صورت درخواست از مراکز دیگر باید تائیدیه تحصیلی قبلی که صادر شده است عودت داده شود.

 

*** تائیدیه تحصیلی از طریق اداره پست و بصورت محرمانه به مراکز درخواست کننده ارسال می‌گردد.