کارشناسان امور دانش آموختگان

ایمیل امور دانش آموختگان:

    graduateoffice@shmu.ac.ir

 

 

 

 

خانم حدیثه ابراهیمی

 

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع تحصیلی : لیسانس

سمت: کارشناس امور دانش آموختگان

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

شماره تلفن مستقیم02332394089

 

 

 

 

 

 

خانم سمیه بیرجندی

 

 

رشته تحصیلی: 

مقطع تحصیلی : 

سمت: کارشناس امور دانش آموختگان

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520